Friday, September 15, 2006

台北倒扁遊

依家去台北唔知會唔會平d呢?依家去唔洗plan路線都得,一係跟倒扁團圍城遊,沿途都經過好多名旅遊地點;一係跟阿扁逃走避團,d景點同地方,我諗都無乜人去過,不訪一試。

0 Comments:

Post a Comment

<< Home